การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สารเคมีรั่วไหล และการอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สารเคมีรั่วไหล และการอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566