อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565

อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565