อบรมกับเพลิงขั้นต้น สารเคมีและซ้อมอพยพหนีไฟครังที่ 2/2565 วันที่ 12 ธันวาคม 65

อบรมกับเพลิงขั้นต้น สารเคมีและซ้อมอพยพหนีไฟครังที่ 2/2565 วันที่ 12 ธันวาคม 65